Wijziging Wet Bibob (4): gemeenteraad mag Bibob-adviezen inzien

Donderdag 12 april is het voorstel tot wijziging van de Wet Bibob gepubliceerd.  Dit is uiteraard nog geen wet. Zo volgt er een consultatieronde, zal de Raad van State advies uitbrengen en  moet het voorstel nog door beide kamers worden aangenomen. Wij bespreken echter nu alvast de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel. In deze bijdrage gaan we in op de nieuwe mogelijkheid voor de gemeenteraad om Bibob-informatie in te zien. 

 

Botsing van belangen

De Wet Bibob laat momenteel twijfel bestaan over de vraag of Bibob-informatie aan de gemeenteraad mag worden verstrekt. Het antwoord op die vraag komt in essentie neer op een afweging van het belang van de bescherming van de privacy van de betrokkenen enerzijds en het belang van democratische controle door de raad anderzijds. 

 

Bescherming privacy betrokkenen

De Wet Bibob kent met het oog op bescherming van de privacy van de onderzochte personen in artikel 28 een strikte geheimhoudingsplicht. Het uitgangspunt is dat bestuursorganen en ambtenaren van de gemeente Bibob-informatie niet mogen verstrekken, tenzij dat expliciet in de wet is geregeld. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar en opent de deur tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. In een van de weinige uitspraken over dit onderwerp kiest de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een formalistische benadering van het artikel: is de mogelijkheid tot verstrekking niet in de wet geregeld, dan is dat dus niet toegestaan. Zelfs als dat in de praktijk tot onwenselijke situaties leidt. In de betreffende zaak uit 2007 had de burgemeester van Assen het Bibob-advies aan de algemene bezwaarschriftencommissie verstrekt met het op zich logische argument dat de commissie hem zonder inzage in het advies niet kon adviseren. Aangezien de wet op dat moment verstrekking aan de bezwaarschriftencommissie niet mogelijk maakte, oordeelde de Afdeling dat de burgemeester dit niet had mogen doen en het aan de wetgever was om te beoordelen of hier via een wetswijziging verandering in moest worden gebracht (hetgeen in 2013 uiteindelijk is gebeurd). 

 

Belang van democratische controle

Deze geheimhoudingsplicht verhoudt zich niet goed met een andere verplichting van het bestuur, namelijk de verantwoordings- en inlichtingenplicht jegens de gemeenteraad (geregeld in artikel 169 en 180 Gemeentewet voor respectievelijk het college en de burgemeester). Deze plicht is van essentieel belang voor de mogelijkheid van de raad om haar controlerende taak uit te oefenen. De wetgever heeft in de toelichting op de wetswijziging in 2013 opgemerkt dat het belang van de inlichtingenplicht de strikte geheimhouding doorbreekt (zie Kamerstukken II 2010-2011, 32676, nr. 3, p. 23), Het is vanwege het belang van de democratische controle dan ook verdedigbaar dat verstrekking aan de raad is toegestaan, mits dat -met het oog op de bescherming van de privacy van de betrokkenen- in een besloten vergadering gebeurt en de raadsleden er op hun beurt van bewust zijn dat de geheimhoudingsplicht ook voor hen geldt.

 

Oplossing

Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken, wordt de gemeenteraad in het wetsvoorstel nu ook expliciet als uitzondering op de geheimhoudingsplicht genoemd en wordt verstrekking van Bibob-adviezen daarmee in ieder geval mogelijk gemaakt.  Daarmee wordt het belang van de controlerende taak van de verder raad onderstreept.

RECHTSTREEKS BIBOB-TIPS EN JURISPRUDENTIE ONTVANGEN IN UW MAILBOX?

Meld u zich dan onderaan onze site aan. U ontvangt dan bovendien gratis een voorbeeld Bibob-besluit, met een modeltekst en meer dan tien handige tips