Wijziging Wet Bibob (slot): uitbreiding toepassingsbereik

Donderdag 12 april is het voorstel tot wijziging van de Wet Bibob gepubliceerd.  Dit is uiteraard nog geen wet. Zo volgt er een consultatieronde, zal de Raad van State advies uitbrengen en  moet het voorstel nog door beide kamers worden aangenomen. Wij bespreken echter nu alvast de belangrijkste punten uit het wetsvoorstel. In deze bijdrage gaan we in op de ruimere mogelijkheden tot toepassing van de Wet Bibob. Het Bibob instrument zal, als het aan de ministers ligt, ook ingezet kunnen worden bij alle aanbestedingen, bij overdracht van het erfpachtrecht en bij vermindering of beëindiging van deelname. Die laatste categorie komt in de praktijk zo weinig voor, dat wij ons beperken tot overheidsopdrachten en de overdracht van het erfpachtrecht. 

 

Overheidsopdrachten

De inzet van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties is via het besluit Bibob momenteel beperkt tot de sectoren bouw, milieu en ICT. Die beperking wordt losgelaten. Na de wetswijziging vallen alle sectoren onder het bereik van de Wet Bibob, waarbij de ministers met name wijze op de mogelijkheden van het instrument binnen de zorgsector en in het personenvervoer. 

 

Overdracht van erfpachtrecht

Een aantal gemeenten maakt nog gebruik van de mogelijkheid om grond in erfpacht uit te geven. Dit is een vastgoedtransactie als bedoeld in de Wet Bibob. De erfpachter mag het erfpachtrecht overdragen aan een derde. Aangezien de gemeente geen partij is bij deze overdracht kan de Wet Bibob niet worden ingezet. In de akte van vestiging kan echter worden bepaald dat de erfpachter zijn erfpachtrecht niet mag overdragen zonder toestemming van de gemeente. Ook deze toestemming valt momenteel niet onder het bereik van de Wet Bibob, met als gevolg dat de gemeente als eigenaar van de grond in dergelijke gevallen niet kan bepalen wie het recht op erfpacht op die grond heeft. Daarom wordt de toestemming nu wel onder het bereik van de Wet Bibob gebracht en kunnen gemeenten eigen onderzoek verrichten naar en het LBB om advies vragen over de beoogde nieuwe erfpachter. 

 

RECHTSTREEKS BIBOB-TIPS EN JURISPRUDENTIE ONTVANGEN IN UW MAILBOX?

Meld u zich dan onderaan onze site aan. U ontvangt dan bovendien gratis een voorbeeld Bibob-besluit, met een modeltekst en meer dan tien handige tips