IJzerman Background Image

Algemene voorwaarden


 1. IJzerman BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. IJzerman BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74888153.
 2. Onder de handelsnaam IJzerman adviseert IJzerman BV overheidsinstanties over de toepassing van de Wet Bibob. IJzerman BV adviseert desgewenst in iedere fase van een Bibob-zaak en procedeert namens het bestuursorgaan van de betreffende overheidsinstantie. Voorts verzorgt IJzerman BV cursussen over de Wet Bibob.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht die aan IJzerman BV en aan haar verbonden medewerkers wordt gegeven. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan IJzerman BV, hetzij aan individuele medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd namens de besloten vennootschap IJzerman BV.
 4. Uitsluitend IJzerman BV zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die IJzerman voor haar cliënten uitvoert, ook als een bepaalde aan IJzerman BV verbonden medewerker een bepaalde opdracht uitvoert. Zowel de medewerker die direct of indirect aandelen in IJzerman BV houdt als de medewerker die in dienst is van IJzerman BV of geregistreerd staat als statutair bestuurder handelt uitsluitend namens IJzerman BV. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van IJzerman BV.
 5. Iedere aansprakelijkheid van IJzerman BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van IJzerman BV komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van IJzerman BV plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van IJzerman BV en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
 6. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens IJzerman BV en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt
 7. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan IJzerman BV verbonden zijn of waren, zoals werknemers en/of bestuurders, en die bij de uitvoering van de opdracht door IJzerman BV zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 8. De opdrachtgever vrijwaart IJzerman BV tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van IJzerman BV. De opdrachtgever vergoedt alle daadwerkelijke kosten, waaronder onder meer begrepen daadwerkelijke advocaat- en proceskosten, van IJzerman BV voor juridische bijstand tegen dusdanige (gepretendeerde) aanspraken van derden.
 9. De opdrachtgever stelt al hetgeen in het werk wat redelijkerwijze van haar verwacht kan worden om de veiligheid van de personen die aan IJzerman BV verbonden zijn, waaronder begrepen hun gezinsleden, te garanderen. In geval van bedreigingen en/of andere strafbare feiten tegen hen gericht zal de opdrachtgever daarvan onverwijld aangifte doen en de politie verzoeken hen bescherming te bieden.
 10. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is IJzerman BV gerechtigd om haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is om eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. Tevens is IJzerman BV bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en incassokosten die worden begroot op 15% van de hoofdsom.
 11. Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na de declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast. Betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting of opschorting.
 12. IJzerman BV is gerechtigd om vijf jaar na het sluiten van het dossier, de stukken die zij in haar bezit heeft zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 13. Bij het inschakelen van derden zal IJzerman BV vooraf overleg met de opdrachtgever voeren. IJzerman BV is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden.
 14. IJzerman BV is gemachtigd om algemene voorwaarden bedongen, door voor de opdracht ingeschakelde derden, te aanvaarden, ook ten behoeve van en
  namens de opdrachtgever.
 15. Op de rechtsverhouding tussen IJzerman BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.


Scroll