IJzerman Background Image

Algemene voorwaarden


  1. Onder de handelsnaam IJzerman adviseert IJzerman BV overheidsinstanties over de toepassing van de Wet Bibob. IJzerman BV adviseert desgewenst in iedere fase van een Bibob-zaak en procedeert namens het bestuursorgaan van de betreffende overheidsinstantie. Voorts verzorgt IJzerman BV cursussen over de Wet Bibob.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht die aan IJzerman BV wordt gegeven. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan IJzerman BV, hetzij aan individuele medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd namens de besloten vennootschap. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  3. Iedere aansprakelijkheid van IJzerman BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van IJzerman BV komt. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan IJzerman BV verbonden zijn of waren, zoals werknemers en/of bestuurders, en die bij de uitvoering van de opdracht door IJzerman BV zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
  4. De opdrachtgever vrijwaart IJzerman BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van IJzerman BV.
  5. De opdrachtgever stelt al hetgeen in het werk wat redelijkerwijze van haar verwacht kan worden om de veiligheid van de personen die aan IJzerman BV verbonden zijn, waaronder begrepen hun gezinsleden, te garanderen. In geval van bedreigingen en/of andere strafbare feiten tegen hen gericht zal de opdrachtgever daarvan aangifte doen en de politie verzoeken hen te bescherming te bieden.
  6. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is IJzerman BV gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
  7. Bij het inschakelen van derden zal IJzerman BV vooraf overleg met de opdrachtgever voeren. IJzerman BV is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden. IJzerman BV is gemachtigd om algemene voorwaarden bedongen, door voor de opdracht ingeschakelde derden, te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever.
  8. Op de rechtsverhouding tussen IJzerman BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.
Scroll