IJzerman Background Image

Privacy Policy

Deze verklaring geeft weer hoe IJzerman BV persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de AVG kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met geldende privacywetgeving, de geheimhoudingsbepalingen in toepasselijke wetten (zoals de Wet Bibob) en op de manier zoals omgeschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens in het kader van onze juridische dienstverlening

In het kader van juridische dienstverlening aan onze opdrachtgevers (uitsluitend overheidsorganisaties zoals gemeenten en provincies) verwerken wij persoonsgegevens van personen waarvan de informatie zich in Bibob-dossiers bevindt. Die informatie verkrijgen wij in de regel van onze opdrachtgevers. Dit betreft alle persoonsgegevens die onze opdrachtgevers ter uitvoering van het Bibob-onderzoek kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke

gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister, jaarrekeningen, aandeelhoudersregisters) en pasfoto/kopie paspoort. Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens zoals het BSN en/of strafrechtelijke gegevens, indien die in het dossier voorkomen.

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers en voor het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te adviseren en/of vertegenwoordigen (artikel 6, onder b. en onder f. van de AVG).

Persoonsgegevens van (potentiele) klanten (cursussen), website en nieuwsbrief

Wij verzamelen persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze website, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of deelneemt aan een cursus. In dit kader kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, organisatie, functie, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, klikgedrag website.

Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van artikel 6 onder a van de AVG (toestemming, bij inschrijven nieuwsbrief), artikel 6 onder d AVG (uitvoering overeenkomst bij cursussen) en artikel 6 onder f (gerechtvaardigd belang bij bezoek website).

Beveiliging

IJzerman hecht grote waarde aan de beveiliging en de bescherming van persoonsgegevens, zeker als dit bijzondere persoonsgegevens betreft. Wij zorgen daarom voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Bewaartermijn

IJzerman bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dossiers van opdrachtgevers worden in beginsel vijf jaar bewaard na beëindiging van de opdracht. In de aard van onze werkzaamheden ligt besloten dat opdrachten kunnen herleven nadat deze zijn geëindigd. Personen kunnen in opeenvolgende Bibob-dossiers terugkeren. Ter uitvoering van de overeenkomst is noodzakelijk om de historie van het dossier bij een nieuwe opdracht te betrekken. Met deze termijn wordt aangesloten van de termijnen zoals (per 1 augustus 2020) vermeld in de artikelen 19 en 29 van de Wet Bibob. Bovendien geldt deze bewaartermijn omwille van verantwoordingsredenen jegens onze aansprakelijkheidsverzekeraar.

Privacyrechten

Een verzoek in verband met de uitoefening van privacyrechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan aan contact@ijzermanbibob.com of per post: IJzerman BV, Oranjesingel 2a, 6511 NS Nijmegen. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen. Wij streven ernaar binnen een maand op uw verzoek te reageren.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij IJzerman aan uw verzoek geen (volledige) uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke geheimhoudingsverplichtingen en bewaartermijnen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving en na melding daarvan bij ons geen oplossing voor uw klacht wordt gevonden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden u daarom aan om onze website geregeld te raadplegen. Deze versie dateert van juli 2020.

Scroll